Informace pacientům

Při nástupu potřebujete:

Průkaz pojištěnce, občanský průkaz, všechny dostupné doklady o Vaší nemoci (překladová zpráva), doporučení k přijetí, potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti, pokud Vám byla vystavena.

Při svém pobytu spolupracujte s ošetřujícím personálem a respektujte jejich pokyny.

Do LDN si vezměte a nechávejte si pravidelně doplňovat tyto hygienické pomůcky: mýdlo tekuté, ALPA, olej, šampon na vlasy, hřeben, papírové kapesníky na jedno použití, toaletní papír, kartáček a pastu na zuby nebo zubní protézu (lepidlo na protézu), u mužů holící potřeby a vhodné bačkory nebo obuv na rehabilitaci. Dle potřeby i ručníky. Rovněž si s sebou vezměte kompenzační pomůcky (brýle, naslouchátka, francouzské hole apod.) pokud je používáte.

Oděv a prádlo při přijetí ponechte svému doprovodu. Je možné mít vlastní ponožky, svetr, vestu, župan, šátek na hlavu.

Cenné věci, jako šperky, větší obnos peněz, doporučujeme nechat doma. Pokud je máte při příjmu, můžete je uložit v přijímací kanceláři do depozita. Za neodložené věci do depozitu nenese LDN zodpovědnost. Na oddělení si s sebou vezměte pouze drobné peníze do 200,- Kč, jinak nebudete moci uplatňovat na správě léčebny požadavek náhrady za případnou ztrátu větší částky peněz. Dle Vašich potřeb Vám může být z Vašeho depozitu vydána hotovost, o kterou si požádáte, ale na vlastní riziko.

Pokoje jsou vybaveny přípojkou na příjem TV signálu, který je k dispozici všem pacientům. Použití rádia je možné s použitím vlastního spotřebiče na baterie. Provoz musí být vždy po dohodě s ostatními pacienty na pokoji. Velmi praktické je používání sluchátek na televizi nebo rádio.

Po přijímacích formalitách Vám bude přiděleno lůžko a budete informován(a), kdo je Vaším ošetřujícím lékařem, který podává zprávy příbuzným o vašem zdravotním stavu.

Své zdravotní potíže a dotazy hlaste ošetřujícímu lékaři (vhodný čas je při lékařské vizitě) a kdykoliv v případě potřeby zdravotním sestrám, které neprodleně informují službu konajícího lékaře. Udržujte čistotu na pokojích, na chodbách, na toaletách, v koupelnách a samozřejmě i v celém areálu LDN. Respektujte třídění odpadu. Odpadky vyhazujte pouze do košů k tomu určených.

Sociální situaci pacientů LDN pomáhá řešit sociální pracovnice.

Během hospitalizace nesmíte užívat žádné své léky bez vědomí ošetřovatelského personálu, lékaře. Všechny naordinované léky budete dostávat od zdravotních sester v přesné dávce a v přesný čas dle ordinace lékaře. Během hospitalizace Vám léky předepisuje ošetřující lékař. Jestliže užíváte léky k léčbě specifického onemocnění, vezměte si je s sebou a odevzdejte zdravotní sestře již při příjmu, vráceny Vám budou při odchodu z LDN.

Stravu a dietu Vám určí lékař. Neporušujte, prosíme, průběh léčení konzumací nevhodné stravy. Se souhlasem ošetřujícího personálu si můžete dát přinést na oddělení nealkoholické nápoje, ovoce, kompoty apod.
Přinesené potraviny lze uložit v pacientské chladničce. Potraviny musí být označené jménem pacienta. Obsah chladničky je pravidelně kontrolován ošetřovatelským personálem a potraviny s prošlou expirační dobou jsou likvidovány.  Není povoleno skladovat potraviny a ovoce na parapetech okna.

V LDN provádí pověřená pracovnice pravidelný úklid, dezinfekci a kontrolu obsahu nočních stolků. V nočních stolcích není povoleno uschovávat potraviny, které podléhají zkáze, alkohol, zbraně, hořlavé a jiné nebezpečné látky včetně drog a léků.

Pacientům je strava podávána na pokoji. Zbytky jídel nesmí zůstávat na pokoji. V celé LDN platí přísný zákaz požívání alkoholických nápojů a požívání jiných návykových látek. Pacient je povinen se v odůvodněných případech podrobit na základě rozhodnutí ošetřujícího lékaře vyšetření, zda je či není pod vlivem alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek. Toto platí i pro zákonného zástupce.

Aby mohla být zajištěna kvalitní péče, je nutné na odděleních dodržovat režim dne:

06:00 – 07:30 hod.  Probouzení pacientů, ranní toalety, odběry.

07:30 – 08:00 hod.  Snídaně, podávání léků.

09:00 – 11:15 hod.  Lékařská vizita, rehabilitace, léčebné a ošetřovatelské úkony.

11:15 – 11:45 hod.  Podávání léků, oběd.

12:00 – 13:15 hod.  Polední klid.

14:00 – 17:00 hod.  Osobní volno. (návštěvní hodiny jsou 15:00 – 17:00 ve všední dny a 14:00 – 17:00 o víkendech a o svátcích).

17:00 – 18:00 hod.  Podávání léků, večeře.

18:30 – 20:00 hod.  Večerní toalety, ošetřovatelská péče.

21:00 – 06:00 hod.  Noční klid.

Pokud chcete opustit oddělení za jakýmkoliv účelem, hlaste to, prosíme, službu konající sestře. Uvedené časy jsou orientační, řídí se organizací práce sester a naléhavostí situace. Opuštění areálu LDN bez souhlasu lékaře je zakázáno.

 

Pondělí – Pátek  …  15:00 – 17:00 hod.

Sobota, Neděle, Svátky  …  14:00 – 17:00 hod.

Mimo určenou dobu jsou návštěvy možné po domluvě s ošetřovatelským personálem. Z důvodu zajištění bezpečnosti pacientů musí být budova LDN v době od 19:00 – 06:00 hod. uzavřena.

Návštěvy musí respektovat pokyny ošetřovatelského personálu.

Dále je požádejte, aby Vás navštěvovali v menších skupinkách. Nedoporučujeme, aby se návštěv účastnily děti do 6-ti let. S ohledem na provoz oddělení a zdravotní stav pacienta je možné sjednat návštěvy individuální. Z hygienicko-epidemiologických důvodů může ředitel LDN návštěvy dočasně zakázat.

Propustky pacientů mimo léčebnu povoluje zásadně ošetřující lékař v souladu s požadavky pojišťoven. Propustka se povoluje na Vaše přání a to v případě, že je to prospěšné z hlediska zdravotního stavu. Pacient a jeho doprovod v tomto případě podepisují v dokumentaci, že opouští LDN na vlastní odpovědnost. Propustka může trvat pouze 24 hod. Delší propustku může v oprávněném případě schválit ředitel LDN. Přepravu si zajišťuje pacient.

Při veškeré činnosti v LDN jsou pracovníci, pacienti, návštěvy povinni dodržovat zásady hygienického a protiepidemického režimu. Patří mezi ně udržování čistoty na pokojích, toaletách a chodbách, osobní hygiena, pravidelné větrání. Návštěvy musí respektovat stanovený režim LDN.

Zaručujeme Vám naprostou důvěrnost a ochranu všech údajů o Vaší osobě. K léčbě bude přistupováno s veškerou diskrétností a s maximálním ohledem na Vaše soukromí. Je však velmi důležité informovat lékaře o potížích a o všem, co Vás bolí a trápí. Informace o Vašem zdravotním stavu podává výhradně ošetřující lékař pouze Vámi určeným osobám.

Informace o zdravotním stavu lze podávat telefonicky, pouze ve výjimečných případech a na základě předchozí domluvy mezi zdravotníky a příbuznými s jednoznačnou identifikací volajícího. Zákonný zástupce pacienta, osoba určená pacientem, osoba blízká pacientovi nebo osoba ze společné domácnosti je povinna prokázat totožnost občanským průkazem, jestliže o to zdravotnický personál požádá. Tuto povinnost má i osoba, která uplatňuje právo na informace o zdravotním stavu pacienta.

Klid, ticho a nerušený spánek jsou nezbytnými pomocníky při léčení.

V době poledního a nočního klidu mobilní telefon buď vypněte nebo nastavte do režimu, kdy nebude rušit ostatní pacienty. Respektujte soukromí a práva ostatních pacientů, berte ohled na jejich nemoc a případné potíže s ní spojené.

V případě požáru nebo jiné krizové situace zachovejte klid a řiďte se pokyny zaměstnanců LDN. Kouření a manipulace s otevřeným ohněm je v budově LDN je zakázáno. Kouření je povoleno v areálu pouze na místech k tomu určených.

Při propuštění z nemocničního ošetření Vás ošetřující lékař poučí o dalším postupu léčení. Pokud nebudete při poučení něčemu rozumět, neváhejte se zeptat. Do tří dnů od propuštění ohlaste u svého praktického lékaře návrat z LDN. Jen tak si zajistíte návaznost léčby.

Dodržování výše uvedených pokynů nám pomůže vytvořit příjemné prostředí pro úspěšné léčení.

Pokud máte nějaké další otázky, neváhejte nás prosím kontaktovat.